SOCIALWINDOWS – Algemene verkoopvoorwaarden
(van toepassing op aankopen voor professionele doeleinden)

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten gesloten tussen SOCIALWINDOWS en de klant. Van deze algemene verkoopvoorwaarden kan alleen worden afgeweken door middel van een schriftelijk document, ondertekend door SOCIALWINDOWS en door de klant. Deze algemene verkoopvoorwaarden sluiten alle in documenten van de klant genoemde algemene voorwaarden uit, ook al hebben deze documenten een latere datum. SOCIALWINDOWS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen, zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder dat deze aanspraak kan maken op welke schadevergoeding dan ook. 

1. Identiteit van SOCIALWINDOWS

SOCIALWINDOWS
A department of PILI.BE
16 rue du doyenné
B 1180 BRUSSELS

BTW BE869 793 753
BE72 7350 5733 9516 
info@socialwindows.be
 SOCIALWINDOWS is gespecialiseerd in de verkoop van plexiglas- en frame-oplossingen voor professioneel gebruik. 

2. Reservatie en betaling in de winkel

De klant kan een product reserveren. Hij zal op de hoogte worden gebracht wanneer het product kan worden afgehaald in de winkel in Nijvel, 13 rue du Commerce. De koop-verkoopovereenkomst treedt pas in werking nadat de betaling is voldaan.

SOCIALWINDOWS behoudt zich het recht voor om bestellingen en reserveringen te weigeren in de volgende gevallen :

  • bij ernstige vermoedens van kwade trouw of intentie tot oplichting ;

  • bij herhaald misbruik van het herroepingsrecht ;

  • bij verdenking van herhaald (juridisch) misbruik of fraude van een klant ;

  • in geval van mededeling van foutieve, verdachte of onjuiste gegevens ;

  • als SOCIALWINDOWS vaststelt dat een persoon meerdere keren fictieve gegevens verstrekt ;

  • in geval van overmacht.

De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht wanneer het product kan worden afgehaald op ons adres of wanneer het product bij hem thuis wordt geleverd. 

3. Levering of afhaling van een bestelling

Levering
Tegen een bijkomende vergoeding waarvan de klant per e-mail op de hoogte wordt gesteld, wordt de bestelling van de klant - na ontvangst van betaling - geleverd op een door de klant gekozen adres in België. De klant heeft 2 kalenderdagen herroepingsrecht (zie artikel 10).

De klant ontvangt een bevestigingsmail met daarin de bestelde en/of te leveren producten/diensten, met een bijlage een pdf met een link naar deze algemene voorwaarden, als bewijs van de bestelling.

Afhaling
De klant wordt via elektronische berichten of e-mail op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van zijn bestelling. In het geval dat de klant zijn goederen niet heeft afgehaald, na ontvangst van twee elektronische berichten of e-mails, binnen maximaal 5 dagen, heeft SOCIALWINDOWS het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Er wordt geen restitutie verleend.

4. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst zijn de prijzen EXCLUSIEF BTW. Extra leverings-, reserverings- of andere verplichte administratieve kosten worden apart vermeld. Alle prijzen zijn in euro/€.

Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Extra diensten (levering, installatie ...) zijn dus niet inbegrepen en de producten worden geleverd mits betaling van eventuele extra kosten.

Producten worden pas geleverd of gereserveerd nadat het totale aankoopbedrag is betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus vóór levering volledig betaald zijn. Een overeenkomst voor “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een bestelling aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

De klant kan online betalen via overschrijving op de site van Socialwindows.be of via Bancontact bij ophaling in de winkel, maar niet op het moment van levering.

5. Levering

De leveringswijze wordt aangegeven in een bevestiging die per e-mail aan de klant wordt verzonden. 

Leveringen worden gedaan door verschillende transportpartners die door Socialwindows zijn geselecteerd op basis van de afmetingen van de bestelde producten en de door de klant gekozen diensten.

Bestellingen worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling. In bepaalde gevallen kan de bezorger bij levering om een identiteitsbewijs vragen. De klant bevestigt de ontvangst van de levering door een leverbon te ondertekenen.

Elk zichtbaar defect in het product moet worden vermeld op de kopie van de leverbon en deze moet binnen twee kalenderdagen na levering worden teruggestuurd naar Socialwindows (info@Socialwindows). 

Socialwindows kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van het product in geval van levering door onze partner op een door de klant gekozen plaats anders dan zijn woonadres, bijvoorbeeld bij de buren of op een privé adres in de nabije omgeving van de klant.

De klant is verantwoordelijk voor de gekozen plaats van levering volgens de voorwaarden van de transportpartner. 

6. Levertermijn

Tenzij een ander tijdstip werd overeengekomen voor de levering, levert Socialwindows de goederen uiterlijk 20 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

7. Afhaling in de winkel

Afhaling in de winkel gebeurt bij Socialwindows, 16 Rue du Commerce, 1400 Nijvel. De klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort moet tonen bij afhaling. Socialwindows behoudt zich het recht voor om producten alleen mee te geven als de klant een geldige identiteitskaart of paspoort toont, indien nodig met een originele volmacht en ondertekend door de persoon die de bestelling heeft geplaatst. In principe moet de identiteitskaart van de persoon die de bestelling heeft geplaatst, worden getoond of die van de wettelijke vertegenwoordiger als de bestelling door een rechtspersoon is gedaan. De producten blijven 5 kalenderdagen beschikbaar, waarna de reservering wordt geannuleerd. Om betalingsfraude te voorkomen en dit te onderzoeken in geval van een gerechtelijk onderzoek, is Socialwindows gerechtigd om een kopie te maken van de handtekening die op de identiteitskaart staat.  

8. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas van Socialwindows over op de klant nadat de goederen zijn afgehaald of afgeleverd en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 C.C. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen het exclusieve eigendom van Socialwindows tot volledige betaling van de factuur.
Zolang de verkoopprijs niet is betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden, aan te bieden of op welke manier dan ook als garantie te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan te brengen aan deze goederen, er onroerende goederen van te maken door incorporatie of door bestemming, ze te verkopen of er op welke manier dan ook over te beschikken.

Zolang Socialwindows de eigendomsrechten heeft op de geleverde goederen, conform de bepalingen van dit artikel, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies of mogelijke beschadiging van de goederen. De klant verbindt zich ertoe de goederen tegen elk risico te verzekeren. De klant verbindt zich er tevens toe de opslag van deze goederen zodanig te regelen dat ze niet met andere goederen kunnen worden verward en dat ze te allen tijde als eigendom van Socialwindows kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst worden afgetrokken van de onbetaalde bedragen die verschuldigd zijn voor de goederen die door de klant zijn gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel.

9. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op rechtspersonen of op producten die door een natuurlijk persoon voor professionele doeleinden zijn gekocht. 

10. Recht tot ontbinding

In geval van insolvabiliteit van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Socialwindows, is Socialwindows gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige terugbetaling door de klant van alle openstaande schulden aan Socialwindows. In het geval dat een klant niet betaalt binnen 7 kalenderdagen na de vervaldatum van een factuur, heeft Socialwindows het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving als ontbonden te beschouwen, met behoud van zijn recht om interesten en/of schadevergoeding te vorderen.

11. Garanties

11.1. Socialwindows biedt 15 dagen garantie op fabricagefouten die ingaan op de datum vermeld in het artikel.

11.2. Deze garantie omvat de herstelling of vervanging van het defecte artikel, zonder kosten voor de klant. Indien echter blijkt dat herstelling of vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Socialwindows of ernstige overlast zou veroorzaken voor de klant, verbindt Socialwindows zich ertoe op verzoek van de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de volledige prijs terug te betalen, mits teruggave van de goederen door de klant.
Socialwindows garandeert dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de offerte opgenomen specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Elke klacht met betrekking tot de conformiteitsgebreken moet schriftelijk worden ingediend binnen 5 kalenderdagen vanaf de dag waarop het defect is vastgesteld, op straffe van intrekking van het recht om een dergelijke klacht in te dienen.

11.3. De factuur is geldig als garantiebewijs voor de klant jegens Socialwindows. Als de klant zijn persoonlijke gegevens aan Socialwindows heeft meegedeeld door zijn elektronische identiteitskaart te lezen of dat hij ze met de hand heeft ingevoerd op een van de hiervoor voorziene apparaten in het kader van de aankoop van een product, volstaat het om de elektronische identiteitskaart te laten lezen of produceren om van de garantie te genieten. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en eventueel worden voorgelegd. De garantieperiode begint op de datum vermeld op deze documenten. Indien levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de leveringsdatum zoals vermeld op de leverbon.

11.4. Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect het gevolg is van onjuist gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtage.

11.5. Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen (de onderstaande lijst is niet beperkend): in het geval dat een derde partij, die niet rechtmatig door Socialwindows werd gemachtigd, tussenbeide is gekomen of de goederen heeft behandeld; bij schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of blikseminslag, ongeval, natuurramp; in het geval van schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuist onderhoud, abnormaal gebruik of ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of verkoper.

12. Risico’s Internet

De klant is op de hoogte van de beperkingen en risico's van het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de website momenteel wordt of in de toekomst beschikbaar zal worden gesteld. De klant kent ook de risico's van opslag en verzending van informatie via digitale of elektronische weg. De klant aanvaardt dat Socialwindows niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Socialwindows-website of het internet, als gevolg van de bovengenoemde risico's. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

13. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

13.1. Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die volledig van toepassing blijven. Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen overleggen om dit artikel te vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

13.2. Op alle overeenkomsten tussen Socialwindows en zijn klanten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gesloten tussen Socialwindows en zijn klanten zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel.

14. Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties en afbeeldingen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en naburige rechten, evenals door elk intellectueel eigendomsrecht, wereldwijd. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of catalogus van Socialwindows is strikt verboden.

15. Eventuele klachten en geschillen

Ontevreden ondanks onze inspanningen? Neem contact op met de onafhankelijke diensten van de Ombudsman voor de Handel, een ADR-gekwalificeerde entiteit erkend door Socialwindows en de Federale Overheidsdienst Economie voor de buitengerechtelijke behandeling van consumentengeschillen zoals voorzien in Boek XVI CDE. Raadpleeg vooraf het reglement op de website. U kunt via de volgende kanalen contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel: de Ombudsman voor de Handel,
info@ombudsmanducommerce.be – Edmond Van Nieuwenhuyzenlaan 8, 1160 Brussel – KBO Brussel 0666.706.635.

Voor elke mogelijke klacht kan de klant rechtstreeks contact opnemen met de Klantendienst van Socialwindows: 

info@socialwindows.be

van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 18u30.